Onze toonzalen blijven open tijdens de werken.

Privacy Policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vandermeeren Interieurs, Pannestraat 237, 8630 Veurne, BE 0432.858.738 (hierna: Vandermeeren Interieurs).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door je persoonsgegevens te delen op onze Website www.vandermeeren.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.

Artikel 1 – Welke persoonsgegevens verwerken wij?

1.1.        Vandermeeren Interieurs verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

 • Categorie 1: op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze website:  [Surfgedrag? Herkomst? Zoektermen?]
 • Categorie 2: bij registratie of via één van de invulformulieren op onze website: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld.
 • Categorie 3: als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft.
 • Categorie 4: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres.
 • Categorie 5: bij het plaatsen van een bestelling: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens en je e-mail.

1.2.        Vandermeeren Interieurs kan je persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 1. Door je registratie en gebruik van de website.
 2. Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie artikel 7.

Artikel 2 – Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

2.1.        Algemene doeleinden:

                Vandermeeren Interieurs zal je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 • Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze website [aan te vullen met andere doeleinden cookies, bv. marketing].
 • Categorie 2 en 3: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht.
 • Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Vandermeeren Interieurs zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Vandermeeren Interieurs. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.
 • Categorie 5: De levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat Vandermeeren Interieurs daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

 Artikel 3 - Hoe wij je gegevens delen met derden

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Vandermeeren Interieurs zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Wij delen jouw gegevens soms met derden wiens diensten we gebruiken in het kader van jouw bestelproces en bestelling. Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door software- en cloudleveranciers, financiële partners, logistieke partners of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw bestelling. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkers- overeenkomsten waar nodig.

Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers en proberen jouw gegevens telkens waar mogelijk binnen Europa te houden. Als we toch beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

Artikel 4 – Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van elke verwerking.

Artikel 5 – Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken of om er een kopie van te vragen. Je hebt ook het recht om de verbeteringof (in sommige gevallen) verwijdering van je gegevens te vragen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze. 

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar info@vandermeeren.be per post naar Pannestraat 237, 8630 Veurne of via www.vandermeeren.be.

Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Je kan desgevallend ook terecht bij de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6 – Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Vandermeeren Interieurs worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en promoties van Vandermeeren? Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief!